Paddle to Whitestone Bridge


Memorial day weekend workout... 15K paddle to the Whitestone Bridge! #paddlesup #nomore10minutes #whitestonebridge #roadtoravenna#training #dragonboat

#paddling #dragonboat #paddle #practice #workout #bridge

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Google+ Icon
Featured Posts
Recent Posts
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Google+ Icon
No tags yet.